kontakt e-mail 

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM
 

 

Rada Europejska

Rada Europejska wskazuje Unii Europejskiej ogólny kierunek działań politycznych i wytycza jej ogólne priorytety. Geneza Rady Europejskiej sięga lat 60. W związku z tym, że żadna z instytucji Wspólnot nie miała kompetencji do podejmowania decyzji politycznych dotyczących integracji europejskiej, zaczęto organizować w tym celu nieformalne spotkania głów państw oraz szefów rządów państw członkowskich. Były to spotkania "na szczycie", które z czasem zaczęły odbywać się regularnie.

Spotkania w ramach Rady Europejskiej nie miały wyraźnej podstawy traktatowej, aż do 1986 r., kiedy to do Jednolitego Aktu Europejskiego zostały włączone postanowienia Deklaracji ze Stuttgartu z 1983 r. dotyczące Rady Europejskiej. Na mocy Traktatu z Lizbony Rada Europejska uzyskała status instytucji Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą: przewodniczący, szefowie państw lub rządów państw członkowskich oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. W pracach Rady uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Komisji - jeden z członków Komisji.

Przewodniczący Rady Europejskiej zwany potocznie "prezydentem Unii Europejskiej" jest przez nią wybierany większością kwalifikowaną na 2,5 roku. Jego mandat jest jednokrotnie odnawialny.

Przewodniczący Rady Europejskiej:

  • przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace,
  • zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady, we współpracy z przewodniczącym Komisji Europejskiej i na podstawie prac Rady do spraw Ogólnych,
  • wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej,
  • przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia również w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jednak bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Rada Europejska w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej czy Parlamentu nie jest organem kadencyjnym. Jedynie funkcja przewodniczącego ma charakter stały. Posiedzenia Rady Europejskiej zwane popularnie "szczytami Unii Europejskiej", odbywają się w Brukseli dwa razy w ciągu półrocza. Jeżeli wymaga tego sytuacja, przewodniczący może zwołać posiedzenie nadzwyczajne.

Rada Europejska nie ma zaplecza organizacyjnego. Jej posiedzenia przygotowuje Rada do spraw Ogólnych (jedna z formacji Rady UE) w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją Europejską.

Kompetencje

Od początku swojego istnienia Rada Europejska była traktowana jako siła napędowa integracji europejskiej. Nadaje ona Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa kierunki i priorytety polityczne. Rada określa również strategiczne interesy Unii, ustala cele oraz określa ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, które są realizowane przez Radę do spraw Zagranicznych.

Rada Europejska ma również istotne kompetencje związane z powoływaniem instytucji UE oraz z wprowadzaniem zmian do traktatów regulujących funkcjonowanie Unii. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody, Rada przyjmuje decyzję określającą skład Parlamentu oraz mianuje Komisję Europejską i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Ponadto mianuje ona prezesa, wiceprezesa oraz członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Co do zasady, tzn. jeżeli traktaty nie stanowią inaczej, decyzje Rady Europejskiej przyjmowane są jednomyślnie. Rezultatem dyskusji w ramach Rady Europejskiej są konkluzje prezydencji, czyli dokumenty polityczne podsumowujące ustalenia szczytu.

Zwróć uwagę:

Nie należy mylić ze sobą: Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Rady Europy. Dwie pierwsze są instytucjami UE, Rada Europy jest zaś międzynarodową organizacją rządową, która obecnie skupia 47 członków, w tym prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu.

źródło: informacje dzięki uprzejmości serwisu www.POLSKAwUE.gov.pl
zdjęcia: European Parliament

 
European Union - information Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. ^