kontakt e-mail 

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM
 

 

Komisja Europejska

Komisja jest politycznie niezależną instytucją, która reprezentuje i dba o interesy całej UE. W skład Komisji wchodzi obecnie 27 komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego, w tym wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który - z urzędu - jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji. Komisarze są całkowicie niezależni i nie mogą przyjmować jakichkolwiek instrukcji od rządów państw członkowskich. Wykonując swoje funkcje, muszą się oni kierować wyłącznie ogólnym interesem Unii Europejskiej.

Kadencja Komisji Europejskiej trwa 5 lat. Komisarze są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie. Najpierw Rada Europejska, uwzględniając wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych konsultacji, przedstawia Parlamentowi kandydata na przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład. Jeżeli dany kandydat nie uzyska większości w Parlamencie, Rada Europejska przedstawia w terminie miesiąca, nowego kandydata, który jest wybierany przez Parlament zgodnie z tą samą procedurą. Następnie Rada, działając w porozumieniu z przewodniczącym, przyjmuje listę kandydatów na komisarzy zgłoszonych przez państwa członkowskie. Przewodniczący, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz pozostali członkowie Komisji jako kolegium podlegają zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Parlament może zatem jedynie przyjąć lub odrzucić cały skład Komisji wyłoniony wtoku uprzednich nominacji. Po zatwierdzeniu przez Parlament Rada Europejska mianuje Komisję, stanowiąc większością kwalifikowaną.

Członek Komisji Europejskiej może być zdymisjonowany przez Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Rady lub Komisji, jeżeli nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swoich funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia. Ważne kompetencje kontrolne wobec Komisji ma Parlament Europejski. W przypadku uchwalenia przez Parlament wotum nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

Komisja Europejska jest organem kolegialnym - wszystkie uprawnienia Komisji wynikające z traktatów są wykonywane nie przez poszczególnych komisarzy, lecz przez kolegium komisarzy (ewentualnie z upoważnienia kolegium i w jego imieniu). Merytoryczne wsparcie poszczególnym członkom Komisji zapewniają dyrekcje generalne Komisji Europejskiej. Bieżącymi zadaniami Komisji zajmują się jej urzędnicy administracyjni, eksperci, tłumacze pisemni i ustni oraz personel biurowy. Funkcjonariusze Komisji - podobnie jak personel pozostałych instytucji UE - są rekrutowani przez Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO).

Kompetencje

Podstawową kompetencją Komisji Europejskiej jest prawo inicjatywy legislacyjnej. Innymi słowy, Komisja jest odpowiedzialna za opracowywanie propozycji nowych przepisów wspólnotowych, a następnie przedstawianie ich Parlamentowi i Radzie. Celem tego typu wniosków musi być ochrona interesów Unii i jej obywateli, a nie pojedynczych krajów lub sektorów gospodarki. Komisja proponuje podjęcie działania na szczeblu UE tylko wtedy, gdy uzna, że dany problem nie może zostać skuteczniej rozwiązany w drodze podjęcia działań na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta zasada podejmowania działań na możliwie najniższym szczeblu zwana jest zasadą subsydiarności.

O przedłożenie wniosku o wydanie aktu prawnego mogą się zwrócić do Komisji także obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich.

Komisja sporządza roczny plan prac legislacyjnych Unii określający akty prawne, które mają zostać wydane. W nielicznych dziedzinach (np. w zakresie obowiązywania reguł konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym lub mających charakter monopolu skarbowego) Komisja ma również samodzielne kompetencje prawodawcze. Komisja może także bezpośrednio stosować prawo unijne (co zasadniczo jest kompetencją i obowiązkiem państw członkowskich), wydając decyzje w zakresie prawa konkurencji. Oprócz tego Komisja, na podstawie wyraźnego upoważnienia zawartego w akcie ustawodawczym, może przyjmować akty delegowane, a w przypadku gdy konieczne jest zapewnienie jednolitego wykonywania aktów prawnie wiążących, także akty wykonawcze. W realizacji uprawnień wykonawczych Komisja Europejska ma obowiązek współpracy z komitetami, złożonymi z przedstawicieli państw członkowskich w ramach tzw. procedur komitologicznych.

Komisja działa jako "strażniczka traktatów". Oznacza to, że Komisja wraz z Trybunałem Sprawiedliwości jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów prawa UE we wszystkich państwach członkowskich. Jeśli Komisja stwierdzi, że jedno z państw UE nie stosuje prawa wspólnotowego i w związku z tym nie wypełnia swoich zobowiązań prawnych, podejmuje ona działania w celu usunięcia takiego naruszenia. Najpierw inicjuje procedurę prawną zwaną procedurą w sprawie naruszenia zobowiązań. Polega ona na przesłaniu rządowi oficjalnego pisma, w którym Komisja wyjaśnia, dlaczego uważa, iż dany kraj narusza prawo UE, a także określa ostateczny termin udzielenia Komisji szczegółowej odpowiedzi. Jeśli naruszenia prawa nie uda się usunąć w wyniku zastosowania tej procedury, Komisja ma obowiązek wnieść daną sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, który jest uprawniony do wymierzania kar. Orzeczenia Trybunału są wiążące dla państw członkowskich i instytucji UE.

Będąc organem wykonawczym Unii Europejskiej, Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie i realizację budżetu Unii, kierunków jej polityki oraz programów przyjętych przez Parlament i Radę. Komisja przygotowuje wstępny projekt budżetu, a po uchwaleniu ostatecznej wersji budżetu przez Radę Unii Europejskiej i Parlament realizuje ten budżet we współpracy z państwami członkowskimi. Absolutorium z wykonania budżetu udziela Komisji Parlament Europejski, na zalecenie Rady.

Choć większość faktycznej pracy, jak również realizacja wydatków, jest wykonywana przez władze krajowe i lokalne, Komisja jest odpowiedzialna za nadzór. Jednym z przykładów polityki aktywnie prowadzonej przez Komisję jest polityka konkurencji. Komisja monitoruje działania karteli i koncentracje przedsiębiorstw oraz upewnia się, że państwa UE nie dotują swoich sektorów gospodarki w taki sposób, który naruszałby konkurencję.

Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Komisja reprezentuje Unię Europejską w stosunkach zewnętrznych. Jednym z wiceprzewodniczących Komisji jest wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, któremu podlegają delegatury Unii w państwach trzecich i przy organizacjach międzynarodowych. Oprócz tego Komisja negocjuje, z upoważnienia Rady, umowy międzynarodowe zawierane przez Unię z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz przedstawia Radzie swoje zalecenia w tym przedmiocie.

Urząd wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa został wprowadzony przez Traktat z Lizbony. Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii i reprezentuje Unię w zakresie swojej właściwości. Wspomaga go Europejska Służba Działań Zewnętrznych, w której skład wchodzą urzędnicy właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji oraz personel delegowany przez krajowe służby dyplomatyczne.

Siedziba Komisji mieści się w Brukseli (Belgia), jednak jej biura znajdują się również w Luksemburgu. Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach UE. Jej delegatury mieszczą się w wielu stolicach na całym świecie.

źródło: informacje dzięki uprzejmości serwisu www.POLSKAwUE.gov.pl
zdjęcie: Wikipedia

 
Reklama: super samochody Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. ^