kontakt e-mail 

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM

 

StażePragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i "wizyt naukowych" w Sekretariacie Generalnym PE.

Staże mogą być płatne lub niepłatne i wyróżnia się ich następujące rodzaje: opcja ogólna, opcja dziennikarska, staże dla tłumaczy pisemnych i (w bardzo ograniczonym zakresie) staże dla tłumaczy ustnych.


Staże opcja ogólna lub opcja dziennikarska (stypendia im. Roberta Schumana)

Staże płatne


Staże płatne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów uniwersytetów lub szkół wyższych. Celem staży jest umozliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się przez nich z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Wyróżnia się następujące rodzaje staży płatnych:

 • stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna
 • stypendium im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska.

Kandydaci ubiegający się o stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna, powinni między innymi wykazać się napisaniem pracy o istotnej wadze, w ramach uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub publikowania pracy naukowej.
Jedno ze stypendiów, zwane "stypendium im. Chrisa Pieninga", przyznawane jest kandydatowi, którego praca dotyczyła w szczególnosci kontaktów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.
Kandydaci do staży im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska, powinni wykazać się doświadczeniem zawodowym poświadczonym publikacjami bądź wpisem do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub uzyskaniem kwalifikacji w zakresie dziennikarstwa uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach kandydujących do przystąpienia do UE.

Staże płatne przyznawane są na okres pięciu miesięcy.

Daty rozpoczęcia staży i ostateczne terminy przyjmowania podań:

Początek stażuData zapisania
1 marcaod 15 sierpnia do 15 października do godz. 24.00
1 październikaod 15 marca do 15 maja do godz. 24.00

Radzimy nie czekać do ostatniego dnia wyznaczonego terminu ze zgłoszeniem swojej kandydatury, aby uniknąć ewentualnego przeciążenia systemu spowodowanego dużą ilością składanych jednocześnie podań.
W przypadku zainteresowania stażem płatnym w ramach tej opcji, kandydaci proszeni są o przeczytanie Przepisów Wewnętrznych Dotyczących Staży i Wizyt Naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.
Zwracamy też uwagę na warunki przyjęcia na staż. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby wymagane będą od niej następujące dokumenty:

 • kopia paszportu lub dowodu tożsamości
 • kopia dyplomu/kopie dyplomów uniwersyteckich
 • dokument stanowiący obiektywną ocenę umiejętności kandydata przygotowany przez osobę prowadzącą praktykę zawodową
 • w przypadku opcji ogólnej - poświadczenie pisemnej pracy (zaświadczenie, strona tytułowa, dyplom itp.)
 • w przypadku opcji dziennikarskiej - publikacja lub wpis do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dyplom poświadczający uzyskanie wykształcenia dziennikarskiego, uznawany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach kandydujących do przystąpienia do UE.

Na etapie składania kandydatury nie należy wysyłać ww. dokumentów. Prośba o nie jest kierowana dopiero w momencie zaproponowania danej osobie stażu.
W przypadku zaproponowania stażu i niedostarczenia przez kandydata(-tke) kompletnej dokumentacji, o której mowa wyżej, staż nie dojdzie do skutku.
Jeżeli kandydat(-ka) spełnia warunki przyjęcia, proszony(-a) jest o wypełnienie podania w formie elektronicznej.
Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do podania w formie elektronicznej, pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut, zostaną utracone. Radzimy zatem uważnie przeczytać "Przepisy Wewnętrzne Dotyczące Staży i Wizyt Naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego" przed wypełnieniem podania.
Podania nie można modyfikować drogą elektroniczną - jego składanie jest jednoetapowe. Przeznaczone do wydruku kopie modelowych formularzy o staż płatny i staż niepłatny mogą służyć pomocą w przygotowaniu dokumentacji przed dokonaniem zapisu drogą elektroniczną.

Uwaga: przed zatwierdzeniem składanego podania należy je koniecznie wydrukować. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby będzie ona zobowiązana przedstawić tenże dokument, podpisany, wraz z innymi dokumentami. Należy zachować również numer przyznany przez system po zatwierdzeniu podania w formie elektronicznej.


Staże niepłatne

Parlament Europejski oferuje młodym ludziom będącym posiadaczami matury lub absolwentom studiów wyższych lub odpowiadającym im studiów technicznych możliwość ubiegania się o niepłatne staże praktyczne. Na staż w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, którzy muszą odbyć staż w ramach swoich studiów.

Staże niepłatne są przyznawane jeżeli odbycie stażu:

 • stanowi część toku studiów na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej,
 • stanowi element specjalistycznego szkolenia zawodowego zorganizowanego przez organizację typu non-profit (przede wszystkim przez instytuty lub organy publiczne),
 • jest wymogiem umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Okres trwania niepłatnych staży wynosi od jednego do czterech miesięcy, przy czym istnieje możliwość odstępstwa od tej reguły.

Daty rozpoczęcia staży i ostateczne terminy przyjmowania podań:

Początek stażuOstateczna data zapisania
(co najmniej trzy miesiące wcześniej)
1 stycznia1 października
1 maja1 lutego
1 września1 czerwca

Radzimy nie czekać do ostatniego dnia wyznaczonego terminu ze zgłoszeniem swojej kandydatury, aby uniknąć ewentualnego przeciążenia systemu spowodowanego dużą ilością składanych jednocześnie podań.
W przypadku zainteresowania stażem niepłatnym w ramach tej opcji, kandydaci proszeni są o przeczytanie Przepisów Wewnętrznych Dotyczących Staży i Wizyt Naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.
Zwracamy też uwagę na warunki przyjęcia na staż. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby wymagane będą od niej następujące dokumenty:

 • kopia paszportu lub dowodu tożsamości
 • zaświadczenie z uczelni poświadczające obowiązkowy charakter stażu, jeśli to konieczne
 • kopie dyplomów lub wykazu ocen

Na etapie składania kandydatury nie należy wysyłać ww. dokumentów.
Jednakże w przypadku zaproponowania stażu i niedostarczenia przez kandydata(-tkę) kompletnej dokumentacji opisanej w piśmie proponującym staż, staż nie dojdzie do skutku.
Jeżeli kandydat(-ka) spełnia warunki przyjęcia, proszony(-a) jest o wypełnienie podania w formie elektronicznej.
Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do podania w formie elektronicznej, pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut, zostaną utracone. Radzimy zatem uważnie przeczytać "Przepisy Wewnętrzne Dotyczące Staży i Wizyt Naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego" przed wypełnieniem podania.
Podania nie można modyfikować drogą elektroniczną - jego składanie jest jednoetapowe. Przeznaczone do wydruku kopie modelowych formularzy o staż płatny i staż niepłatny mogą służyć pomocą w przygotowaniu dokumentacji przed dokonaniem zapisu drogą elektroniczną.

Uwaga: przed zatwierdzeniem składanego podania należy je koniecznie wydrukować. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby będzie ona zobowiązana przedstawić tenże dokument, podpisany, wraz z innymi dokumentami. Należy zachować również numer przyznany przez system po zatwierdzeniu podania w formie elektronicznej.


Program staży dla osób niepełnosprawnych

Parlament Europejski promuje równość szans i wspiera zgłoszenia niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn do udziału w organizowanych programach staży. W 2006 r. Parlament Europejski wprowadził, jako instrument pozytywnego działania, specjalny program stażu dla osób niepełnosprawnych.

Płatne staże dla osób niepełnosprawnych


Parlament Europejski oferuje płatne staże dla osób niepełnosprawnych, które jako instrument pozytywnego działania mają na celu ułatwienie integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.
Staże te są przeznaczone zarówno dla absolwentów uniwersytetów lub innych instytucji szkolnictwa wyższego, jak również dla osób o kwalifikacjach niższych niż uniwersyteckie (art. 18 przepisów wewnętrznych dotyczących staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego określający kwalifikacje akademickie niezbędne do ubiegania się o płatny staż nie ma w związku z tym zastosowania do tego programu).
Głównym celem programu jest umożliwienie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia istotnego i cennego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z pracą Parlamentu Europejskiego.
Płatne staże są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie podlega przedłużeniu. Zwracamy uwagę, że odbycie stażu nie daje stażystom prawa do zatrudnienia w przyszłości w Parlamencie Europejskim - rekrutacja urzędników przeprowadzana jest w ramach konkursów organizowanych przez EPSO; personel kontraktowy zatrudniany jest na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania publikowanego przez EPSO.

Terminy rozpoczęcia staży i składania zgłoszeń:

Rozpoczęcie stażuOkres składania zgłoszeń
1 marca15 sierpnia - 15 października (do północy)
1 października15 marca - 15 maja (do północy)

Radzimy nie zwlekać ze złożeniem podania do ostatniego dnia, aby zapobiec zawieszaniu się systemu przeciążonego dużą liczbą zgłoszeń.

Osoby ubiegające się o udział w tym programie muszą:

 • być obywatelami państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
 • mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
 • posiadać dogłębną znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz dobrą znajomość drugiego języka;
 • nie mieć przyznanego innego płatnego stażu lub odpłatnego zatrudnienia przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej, przez posła lub grupę polityczną w Parlamencie Europejskim;
 • być w stanie przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności/-ach (zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie/karta niepełnosprawności wydana przez władze krajowe).

Od wybranych kandydatów wymagane będą następujące dokumenty:

 • należycie podpisany formularz zgłoszeniowy (prosimy o wydrukowanie formularza po jego zatwierdzeniu);
 • kopia paszportu lub dokumentu tożsamości;
 • kopia ostatniego otrzymanego świadectwa nauki lub dyplomu (-ów) uniwersyteckiego (-ckich), w odpowiednim przypadku;
 • podpisane referencje pisemne wystawione przez wykładowcę na uniwersytecie lub innej uczelni, bądź list polecający od osoby prowadzącej działalność zawodową, mogącej obiektywnie ocenić kompetencje kandydata;
 • dokument zaświadczający niepełnosprawność/-ci, uznawany w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju kandydującym.

Na etapie zgłoszenia wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów nie jest konieczne. Dokumenty te będą wymagane z chwilą przyznania stażu. W przypadku zakwalifikowania na staż warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletnej dokumentacji, o której mowa powyżej.

Osoby zainteresowane płatnym stażem w ramach tej opcji proszone są o zapoznanie się z Opisem programu staży dla osób niepełnosprawnych, Przepisami wewnętrznymi dotyczącymi staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego oraz Informacjami praktycznymi - Bruksela / Luksemburg. Pragniemy zwrócić uwagę, że staże odbywają się przede wszystkim w Brukseli i Luksemburgu, gdyż niektóre z Biur Informacyjnych w państwach członkowskich nie są w stanie zapewnić odpowiednich dostosowań umożliwiających dostęp.

Kandydaci spełniający warunki przyjęcia proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej (on-line), który można przygotować na podstawie wzoru formularza, który zawiera jednak tylko najważniejsze pola z formularza zgłoszeniowego. Zwracamy uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut, zostaną utracone. Wypełnianie i składanie zgłoszenia odbywa się jednoetapowo i późniejsze wprowadzanie zmian do zgłoszenia nie jest możliwe. Po zatwierdzeniu składanego formularza należy go koniecznie wydrukować ponieważ, wybrani kandydaci proszeni są o złożenie podpisanej papierowej wersji formularza zgłoszeniowego, wraz z odpowiednimi dokumentami.
Po potwierdzeniu formularza w formie elektronicznej kandydat otrzymuje numer. Prosimy o podawanie otrzymanego numeru we wszelkiej korespondencji dotyczącej stażu.

Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania formularza zgłoszeniowego w innej formie, prosimy o kontakt mailowy z Biurem ds. Staży (ang. Traineeship Office) i określenie swoich potrzeb (np. informacje podane dużym drukiem lub brajlem).

Traineeships Office
stages@europarl.europa.eu

Uwaga. Wszelkie informacje na temat niepełnosprawności wykorzystywane będą wyłącznie do wewnętrznych celów Parlamentu Europejskiego i zapewnienia odpowiednich dostosowań w miejscu pracy oraz do wsparcia przy poszukiwaniu dostępnego mieszkania, transportu oraz do udzielenia pomocy.


Staże płatne dla tłumaczy pisemnych

Na płatne staże mogą zostać przyjęci wyłącznie absolwenci uniwersytetów lub szkół wyższych. Celem staży jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się przez nich z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Stażyści:

 • muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego (Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub Turcji);
 • w momencie rozpoczynania stażu muszą mieć ukończone 18 lat;
 • nie odbywali wcześniej płatnego stażu lub nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej albo grupie politycznej PE lub u posła do Parlamentu Europejskiego;
 • muszą posiadać dyplom ukończenia co najmniej trzech lat studiów wyższych przed upływem terminu składania wniosków;
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego oraz zaawansowaną znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej.

Okres trwania płatnych staży dla tłumaczy pisemnych wynosi trzy miesiące. W wyjątkowych przypadkach staż może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Terminy rozpoczęcia stażu oraz terminy składania kandydatur:

Początek stażuOkres rejestracji
1 styczniaod 15 czerwca do 15 sierpnia, do północy
1 kwietniaod 15 września do 15 listopada, do północy
1 lipcaod 15 grudnia do 15 lutego, do północy
1 październikaod 15 marca do 15 maja, do północy

Kandydaci proszeni są o niezwlekanie ze składaniem wniosków do ostatniego dnia rejestracji w celu uniknięcia przeciążenia systemu spowodowanego dużą ilością zgłoszeń.
Staże dla tłumaczy pisemnych odbywają się w Luksemburgu.
Przykładowo, wysokość stypendium w roku 2010 wynosi 1.190,71 euro miesięcznie.
W przypadku zainteresowania stażem płatnym dla tłumaczy pisemnych kandydaci proszeni są o przeczytanie Przepisów wewnętrznych dotyczących staży dla tłumaczy pisemnych.

Kandydaci proszeni są o zwrócenie uwagi na warunki przyjęcia. W przypadku wstępnej kwalifikacji wymagane będą następujące dokumenty:

 • należycie podpisane zgłoszenie,
 • kopią paszportu lub dowodu tożsamości,
 • kopiami dyplomów i świadectw,
 • kopią wyników ze studiów (ocen), o ile kandydat(-ka) jest w ich posiadaniu.

Przesłanie powyższych wymaganych dokumentów nie jest konieczne na tym etapie. Dokumenty te będą wymagane jedynie wtedy, gdy kandydat przejdzie etap wstępnej kwalifikacji.

W przypadku wstępnej kwalifikacji wniosek będzie ważny pod warunkiem, że kandydat dostarczy komplet dokumentów wymienionych powyżej.

Jeżeli kandydat spełnia warunki przyjęcia, proszony jest o uzupełnienie zgłoszenia online.
Jeżeli zgłoszenie pozostanie nieaktywne przez 30 minut, wprowadzone dane zostaną utracone. Kandydaci proszeni są więc o uważne przeczytanie "Przepisów wewnętrznych dotyczących staży dla tłumaczy pisemnych" przed wypełnieniem tego zgłoszenia.
Nie ma możliwości zmiany rejestracji dokonanej drogą elektroniczną. Proces tej rejestracji składa się tylko z jednego etapu. Dzięki udostępnionej kopii wzoru formularza zgłoszeniowego, którą można wydrukować, kandydaci będą mogli przygotować swój formularz przed przystąpieniem do rejestracji elektronicznej.

UWAGA: Każdy kandydat proszony jest o zachowanie kopii numeru, który zostanie mu przypisany po zatwierdzeniu rejestracji elektronicznej.


Staże niepłatne dla tłumaczy pisemnych

Parlament Europejski umożliwia młodym ludziom, którzy rozpoczęli studia wyższe, odbycie niepłatnych staży dla tłumaczy. Na staż w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, którzy muszą odbyć staż w ramach swoich studiów.

Stażyści:

 • muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego (Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub Turcji);
 • w momencie rozpoczynania stażu muszą mieć ukończone 18 lat;
 • nie odbywali wcześniej płatnego stażu lub nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej albo grupie politycznej PE lub u posła do Parlamentu Europejskiego;
 • muszą posiadać biegłą znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego i zaawansowaną znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej.

Staż musi:

 • stanowić część toku studiów na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej,
 • stanowić element specjalistycznego szkolenia zawodowego zorganizowanego przez organizację typu non-profit (przede wszystkim przez instytuty lub organy publiczne), lub,
 • być wymogiem umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Okres trwania niepłatnych staży dla tłumaczy pisemnych wynosi od jednego do trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach staż może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Terminy rozpoczęcia stażu oraz terminy składania kandydatur:

Początek stażuOkres rejestracji
1 styczniaod 15 czerwca do 15 sierpnia, do północy
1 kwietniaod 15 września do 15 listopada, do północy
1 lipcaod 15 grudnia do 15 lutego, do północy
1 październikaod 15 marca do 15 maja, do północy

Kandydaci proszeni są o niezwlekanie ze składaniem wniosków do ostatniego dnia rejestracji w celu uniknięcia przeciążenia systemu spowodowanego dużą ilością zgłoszeń.
Staże dla tłumaczy pisemnych odbywają się w Luksemburgu.
W przypadku zainteresowania niepłatnym stażem dla tłumaczy pisemnych kandydaci proszeni są o przeczytanie Przepisów wewnętrznych dotyczących staży dla tłumaczy pisemnych.

Kandydaci proszeni są o zwrócenie uwagi na warunki przyjęcia. W przypadku wstępnej kwalifikacji wymagane będą następujące dokumenty:

 • należycie podpisane zgłoszenie,
 • kopią paszportu lub dowodu tożsamości,
 • kopiami dyplomów i świadectw,
 • kopią wyników ze studiów (ocen), o ile kandydat(-ka) jest w ich posiadaniu.

Przesłanie powyższych wymaganych dokumentów nie jest konieczne na tym etapie. Dokumenty te będą wymagane jedynie wtedy, gdy kandydat przejdzie etap wstępnej kwalifikacji.

W przypadku wstępnej kwalifikacji wniosek będzie ważny pod warunkiem, że kandydat dostarczy komplet dokumentów wymienionych powyżej.

Jeżeli kandydat spełnia warunki przyjęcia, proszony jest o uzupełnienie zgłoszenia online.
Jeżeli zgłoszenie pozostanie nieaktywne przez 30 minut, wprowadzone dane zostaną utracone. Kandydaci proszeni są więc o uważne przeczytanie "Przepisów wewnętrznych dotyczących staży dla tłumaczy pisemnych" przed wypełnieniem tego zgłoszenia.
Nie ma możliwości zmiany rejestracji dokonanej drogą elektroniczną. Proces tej rejestracji składa się tylko z jednego etapu. Dzięki udostępnionej kopii wzoru formularza zgłoszeniowego, którą można wydrukować, kandydaci będą mogli przygotować swój formularz przed przystąpieniem do rejestracji elektronicznej.

UWAGA: Każdy kandydat proszony jest o zachowanie kopii numeru, który zostanie mu przypisany po zatwierdzeniu rejestracji elektronicznej.


Staże dla tłumaczy konferencyjnych

Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych Parlamentu Europejskiego nie prowadzi podstawowych szkoleń dla lingwistów, którzy pragną specjalizować się w tłumaczeniach konferencyjnych, ponieważ na podstawie zasady pomocniczości leży to w gestii władz krajowych państw członkowskich.
Jeżeli posiadasz już kwalifikacje tłumacza ustnego, a twoja kombinacja językowa jest przydatna dla Parlamentu, powinieneś rozważyć złożenie wniosku o udział w teście akredytacyjnym lub przystąpienie do otwartego konkursu (patrz Tłumaczenia ustne dla Europy).

Jeżeli

 • uzyskałeś dyplom z tłumaczenia ustnego z wyróżnieniem i
 • zamierzasz wziąć udział w teście akredytacyjnym organizowanym przez instytucje europejskie,

możesz omówić z koordynatorem studiów możliwość spędzenia jednego semestru na kursie tłumaczenia ustnego na wybranej uczelni europejskiej, udzielając pomocy językowej innym studentom tłumaczeń ustnych. Pomoże to jednocześnie rozwinąć własne umiejętności i przygotować się do testu akredytacyjnego. Koordynator studiów może w takiej sytuacji skierować list polecający do Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych Parlamentu Europejskiego, która w zależności od priorytetów i dostępnych miejsc może przyznać stypendium na pokrycie kosztów pobytu za granicą.


Wizyty naukowe

Celem wizyt naukowych jest umożliwienie obywatelom UE pogłębienia studiów obejmujących określone tematy dotyczące integracji europejskiej

 • zarówno poprzez dostęp do dokumentów zgromadzonych w bibliotekach lub archiwach Parlamentu Europejskiego,
 • jak również poprzez kontakt z posłami do Parlamentu Europejskiego lub wyspecjalizowanymi urzędnikami.

Maksymalny okres trwania wizyty naukowej wynosi jeden miesiąc.
Osoby pragnące złożyć wizyty naukowe mogą kierować swe podania do uprawnionego organu Dyrekcji Generalnej ds. Kadr. Właściwy dział ocenia możliwości przyjęcia osób w odpowiednich służbach lub organach Parlamentu Europejskiego i informuje zainteresowanych o decyzji w sprawie złożonych przez nich wniosków.
Niezależnie od ich natury, Parlament Europejski nie uczestniczy w pokrywaniu ewentualnych kosztów pobytu osób przybywających z wizytą naukową.
W celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie wizyty naukowej, kandydaci proszeni są o kontakt pod adresem:

European Parliament
Traineeships Office
KAD 02C008
L - 2929 LUXEMBOURG
tel.: +352 / 43 00 248 82
stages@europarl.europa.eu


Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji, kandydaci proszeni są o kontakt z właściwym działem w zależności od rodzaju stażu, którym są zainteresowani, po uprzednim przeczytaniu odnoszących się do niego zasad:

W przypadku opcji ogólnej lub dziennikarskiej, staży niepłatnych oraz wizyt naukowych

European Parliament
Traineeships Office
KAD 02C008
L - 2929 LUXEMBOURG
tel.: +352 / 43 00 248 82
stages@europarl.europa.eu

W przypadku staży dla tłumaczy pisemnych

European Parliament
Translation Traineeships Office
TOB 02A004
L - 2929 LUXEMBOURG
tel.: +352 / 43 00 238 96
dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu


Archiwalny biuletyn dt. staży w instytucjach unijnych:
staze.pdf

źródło: strona internetowa Parlamentu Europejskiego

 
Wiercenie studni podkarpackie Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. ^